College van Bestuur

De Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag wordt bestuurd door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Huug de Deugd, voorzitter

Het College is belast met het besturen van de Hogeschool, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Hogeschool, de strategie, de financiering en het beleid. De doelstellingen op de middellange termijn worden beschreven in het instellingsplan samen met de hoofdlijnen van het meerjarenbeleid en de daarin te stellen prioriteiten. Hierover legt het College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De hoofdzaken van de activiteiten vermeldt het College in het Bestuurlijk Jaarverslag.

Bestuursmodel HdK per september 2022

Instellingsplan HdK 2019-2024 en Kwaliteitsafspraken

Nevenfuncties bestuurder

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Hogeschool en staat het College van Bestuur met raad terzijde. De Raad hanteert daartoe een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd.

De leden hebben een zodanige mix van ervaringen, kennis en deskundigheden dat de Raad ook op onderdelen het beleid van het College kan beoordelen en het kan adviseren bij financiële, bestuurlijke, maatschappelijke, sociale, juridische en andere veel voorkomende vraagstukken.

Bij het aanzoeken van kandidaatleden wordt een spreiding nagestreefd over specifieke deskundigheid op de terreinen kunst & cultuur, hoger onderwijs, financiën, het bedrijfsleven en juridische en bestuurlijke vraagstukken.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dr. Susana Menéndez, voorzitter
  • Dr. Mr. Ingrid de Bonth
  • Prof. Dr. Pancras Hogendoorn
  • Drs. Ron Soonieus
  • Samuel Wuersten

De profielschets, het rooster van aftreden en het remuneratiebeleid zijn opgenomen in het Jaarverslag van de Raad van Toezicht. Verder wordt hierin melding gemaakt van de hoofdfuncties en relevante nevenfuncties van de leden en de naleving van de branchecode governance, waaronder de vereiste onafhankelijkheid van de leden en de wijze waarop de Raad zich laat informeren.

Verslag Raad van Toezicht 2023

Profiel Raad van Toezicht

Toetsingskader Raad van Toezicht

Informatieprotocol Raad van Toezicht

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Rooster van aftreden

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Hogeschool, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Hogeschool, de strategie, de financiering en het beleid. De hoofdzaken van de activiteiten vermeldt het College in het Jaarverslag.

Jaarverslag 2023

De governance structuur blijkt uit de statuten en het bestuursreglement, waarin de taken en werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht nader zijn uitgewerkt. Statuten en bestuursreglement vormen met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Branchecode goed bestuur hogescholen een samenhangend geheel.

Statuten

Bestuursreglement

De Branchecode Goed bestuur en toezicht in het hoger beroepsonderwijs (2023) biedt hogescholen en de buitenwereld een transparant kader voor de inrichting van bestuur en intern toezicht. College en Raad zijn verantwoordelijk voor de naleving en handhaving van hetgeen in de code is bepaald.

De Hogeschool leeft de Branchecode na. Voor zover niet anders aangegeven, worden de principes en uitwerkingsbepalingen van de Branchecode toegepast.

Branchecode Goed bestuur en toezicht in het hbo (.pdf)