De Integriteitscode of Gedragscode Omgangsvormen beschrijft de kaders waarbinnen medewerkers en studenten van de Hogeschool verantwoordelijk met elkaar en de omgeving omgaan: wat als wenselijk gedrag wordt beschouwd. De code biedt ook ruimte om elkaar aan te spreken op eventueel voorkomend laakbaar gedrag.

Integriteitscode

Met ingang van 2016 wordt van alle personeelsleden van de Hogeschool een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd als onderdeel van het hogeschoolbeleid ten aanzien van het bieden van een veilige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen, studenten, docenten en medewerkers. Een VOG geeft duidelijkheid over de vraag of het gedrag in het verleden van een werknemer een bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een VOG af als de aanvrager in de afgelopen vier jaar geen strafbaar feit heeft gepleegd dat verband kan houden met zijn functie.

Naast de Integriteitscode maken ook de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en het Protocol vertrouwenspersoon onderdeel uit van het beleid om een veilig studie- en werkklimaat binnen de Hogeschool te waarborgen.

Klachtenregeling ongewenst gedrag en Protocol vertrouwenspersonen

De leden van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag zijn:

  • Suzanne Konings, afdelingshoofd en docent Theorie KC
  • Peter Paul Chaudron, docent School voor Jong Talent
  • Taco Stolk, hoofd interfaculteit ArtScience

De plaatsvervangende leden zijn:

  • Julia Stegeman, docent Educatie KC
  • Niki van Strien, coördinator academiebreed onderwijs KABK
  • Peter de Graaf, docent School voor Jong Talent

De vertrouwenspersonen van de Hogeschool zijn:

  • Paul Deneer (p.deneer@hdkdenhaag.nl), studentendecaan KC en KABK
  • Pauline Schep (p.schep@kabk.nl), coördinator Grafisch Ontwerpen KABK
  • Gerda van Zelm (g.vanzelm@koncon.nl), docent Zang KC

De Klokkenluidersregeling fungeert als protocol om werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid te geven te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Hogeschool. De regeling is niet bestemd voor persoonlijke klachten van medewerkers of studenten over aangelegenheden die henzelf betreffen of voor gewetensbezwaren in verband met het verrichten van gangbare activiteiten binnen de HdK.

Klokkenluidersregeling

De Hogeschool der Kunsten Den Haag hanteert verschillende procedures om klachten, bezwaren en beroepen op te lossen. Naast de Integriteitscode, de Klachtenregeling ongewenst gedrag, het Protocol vertrouwenspersoon en de Klokkenluidersregeling, is er de Geschillenregeling HdK. Deze is bedoeld voor zaken die zich kunnen voordoen en die de belangen raken van personeelsleden of studenten. De regeling beschrijft hoe personeelsleden of studenten een bezwaar kunnen indienen tegen besluiten van een orgaan van de hogeschool, voor zover er op grond van de wet, de cao-hbo of andere bestaande regelingen binnen de hogeschool geen andere procedure mogelijk is.

Geschillenregeling HdK