Bescherming van privacy heeft te maken met persoonsgegevens. Met gegevens die direct over iemand gaan of die naar een persoon te herleiden zijn. Bij de HdK zijn dat met name gegevens van studenten en onze interne en externe medewerkers.

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers, studentnummers, postcodes met huisnummers, IP-adressen en foto’s zijn persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens en welke bijzondere persoonsgegevens de HdK verwerkt van medewerkers en studenten, is vastgelegd in privacyreglementen:

Andere persoonsgegevens dan hierin vermeld, verwerkt de HdK niet en mag jij dus ook niet verwerken . Ben je van mening dat je toch andere persoonsgegevens nodig hebt om je werk te kunnen uitvoeren, neem dan contact op via privacy@hdkdenhaag.nl.

Gevoelige gegevens zoals iemands etniciteit, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Over het algemeen geldt dat de HdK geen wettelijke grondslag heeft om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Alleen bij bepaalde gevallen is het toegestaan om bijvoorbeeld medische gegevens te verwerken. Er zijn uitzonderingen; wanneer het doel van de verwerking gerechtvaardigd is, is de verwerking van bepaalde gegevens bij inschrijfverplichtingen en/of verwerkingen voor de afdeling P&O of de opleiding toegestaan.

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen iemands

  • godsdienst of levensovertuiging
  • etniciteit
  • politieke voorkeur
  • gezondheid
  • seksuele geaardheid
  • lidmaatschap van een vakvereniging
  • strafrechtelijke gegevens
  • overige gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering, uitsluiting of identiteitsfraude

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld ook persoonsgegevens waaruit blijkt dat een medewerker zich vaak ziek meldt of persoonsgegevens van een student die zich inschrijft voor een faalangsttraining.

Welke (bijzondere) persoonsgegevens de HdK verwerkt van medewerkers en studenten, is vastgelegd in privacyreglementen:

Andere persoonsgegevens dan hierin vermeld, verwerkt de HdK niet en mag jij dus ook niet verwerken. Ben je van mening dat je toch andere persoonsgegevens nodig hebt om je werk te kunnen uitvoeren of twijfel je over de gegevens die jij verwerkt, neem dan contact door een e-mail te sturen naar privacy@hdkdenhaag.nl

[Persoonsgegevens categorisatie op intranet KC en intranet KABK]

Meer informatie over persoonsgegevens.