Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Onderzoek is binnen onze hogeschool een belangrijk profielkenmerk. De resultaten van onderzoek integreren wij samen met theorie en praktijk in ons onderwijs. Uiteraard willen wij dat doen in een veilige en betrouwbare studie- en werkomgeving. De principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende normen voor goede onderzoekspraktijken zijn al enkele decennia in een landelijke code geformuleerd. Sinds oktober 2018 zijn de uitgangspunten vastgelegd in bijgesloten Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit .

In de gedragscode worden vijf breed gedragen principes geformuleerd die de grondslag vormen voor de praktijk van integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn uitgewerkt in meer concrete normen voor goede onderzoekspraktijken waaraan onderzoekers en andere bij het onderzoek betrokken partijen zich moeten houden.

Het streven is om klachten te voorkomen, om een open, veilige onderzoekscultuur te waarborgen en een vanzelfsprekend bewustzijn over wetenschappelijke integriteit te creëren, bijvoorbeeld via training en supervisie. De gedragscode biedt een methodologisch en ethisch normenkader dat breed wordt gedragen en wordt onderwezen, gekend en toegepast.

Wanneer er een klacht of sterk vermoeden is dat een of meer normen niet zijn nageleefd, zorgt een instellingsbestuur ervoor dat dit integer, eerlijk en met kennis van zaken wordt onderzocht. Een klacht over wetenschappelijke integriteit kan immers grote impact hebben, zowel op de klager als op de aangeklaagde onderzoeker. Daarom is er als sluitstuk van de implementatie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit een commissie ingesteld voor de behandeling van klachten en is er binnen de hogeschool een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit benoemd.

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Commissie wetenschappelijke integriteit en klachtenregeling

De zeven monosectorale kunsthogescholen (KUO) hebben besloten om een gezamenlijke Commissie wetenschappelijke integriteit in te stellen voor het kunstonderwijs. Meer informatie over de CWI en het voortraject voor de behandeling van een klacht kan gevonden worden op de website van CWI-KUO.

Een gang naar een Commissie wetenschappelijke integriteit – in de wandeling ook wel aangeduid als ‘de klachtencommissie’ – is een laatste stap in een lang proces. Overigens gaat deze commissie enkel over klachten in verband met de wetenschappelijke integriteit van onderzoekers en onderzoeksbegeleiders en richt ze zich niet op onderzoek door studenten in een onderwijscontext.

De commissie is per 1 januari 2023 formeel van start gegaan en heeft de volgende samenstelling:

Jeroen Boomgaard, Gerrit Rietveld Academie,
Paul Craenen, Hogeschool der Kunsten Den Haag,
Job ter Haar, Codarts Rotterdam,
Michiel Schuier, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten,
Henk Slager, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
Peter Sonderen (voorzitter), ArtEZ University of the Arts,
vacature voor lid Design Academy Eindhoven.

  Vanuit HKU is Suzan Klaver aangesteld als ambtelijk secretaris. Zij is bereikbaar via het mailadres van de commissie: cwi-kuo@hku.nl.

  De taken van de CWI-KUO zijn beschreven in bijgesloten ‘Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit kunsthogescholen’ (artikel 3.5):

  1. De commissie onderzoekt klachten over veronderstelde schendingen van de wetenschappelijke integriteit, beoordeelt of en zo ja in welke mate de wetenschappelijke integriteit is geschonden en brengt daarover advies uit aan het college van bestuur.
  2. Op verzoek van het college van bestuur kan de commissie een onderzoek naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit verrichten en daarover advies uitbrengen zonder dat een klacht is ingediend.
  3. Voorts adviseert de commissie de colleges van bestuur van de deelnemende instellingen gevraagd en ongevraagd over het beleid van de hogeschool ter voorkomingen van schendingen van wetenschappelijke integriteit.

  Behalve op deze website is op de besloten portals van onze faculteiten uitvoerige informatie gepubliceerd voor de docenten/onderzoekers, begeleiders, promovendi en (master)studenten over wat er van hen verwacht wordt en bij wie ze terecht kunnen voor advies of een klacht.

  Meer informatie over de Gedragscode en de gezamenlijk ingestelde Klachtencommissie (CWI-KUO) is te vinden in de preambule van onderstaande klachtenregeling.

  Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit KUO

  Vertrouwenspersoon wetenschappelijk integriteit

  Mocht je vragen hebben over wetenschappelijke integriteit of twijfels hebben ten aanzien van het onderzoek dat binnen de hogeschool plaatsvindt, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon van de hogeschool. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is onafhankelijk en heeft geen banden met HdK-onderzoek. Een vraag of klacht blijft vertrouwelijk en eventuele volgende stappen worden alleen met toestemming van de klager gezet.

  De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van de Hogeschool der Kunsten Den Haag is: Prof.dr. T. (Ton) van Haaften t.van.haaften@hum.leidenuniv.nl

  Externe belanghebbenden kunnen zo nodig de CWI bereiken via het mailadres cwi-kuo@hku.nl.