Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen, aangevuld met van de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één vertegenwoordiger.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK
DMR@kabk.nl

Lizzy Kok, NOP
Beleke den Hartog (voorzitter), NOP
Pawel Pokutycki, OP
Martijn Verhoeven, OP
Carolina Valente Pinto (secretaris), student
Céline Hurka (vanaf 1/9/18), student
Ioana Ciora (tot 1/9/18), student
Jonathan Hielkema (tot 1/9/18), student
Janne Schipper (tot 1/9/18), student

Deelmedezeggenschapsraad KC

DMR@koncon.nl

Ilze van der Vlist-de Ridder (vice-vz), NOP
Ruth Fraser, NOP
Juraj Stanik (voorzitter), OP
Wouter Verschuren, OP
Peter Csuka, student
Federico Forla (secretaris), student
Joram van Ketel, student
Omer Eilam, student

Centrale Medezeggenschapsraad
CMR@hdkdenhaag.nl

Lizzy Kok, KABK
Pawel Pokutycki (voorzitter), KABK
Ruth Fraser (secretaris), KC
Wouter Verschuren, KC
Ioana Ciora (vice-voorzitter), KABK
Jonathan Hielkema (tot 1/9/2018), KABK
Peter Csuka, KC
Federico Forla, KC
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (OP)
Sophia Bulgakova, ArtScience (student)

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK