Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel en de studenten binnen de locaties van de Hogeschool. Daartoe heeft het bestuur een arbobeleidsplan vastgesteld. Het arbobeleid is gericht op de waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten, en op het voorkomen en beheersen van arbeidsbelasting. Het werk en de studie wordt op zodanige wijze georganiseerd dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim en arbeidsongeschiktheid worden zo veel mogelijk tegengegaan. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Personeelsleden worden zo goed en breed mogelijk ingezet. De directies en afdelingshoofden van de faculteiten en interfaculteiten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbobeleidsplan.

Arbobeleidsplan