De Gedragscode en de Integriteitscode beschrijven de kaders waarbinnen medewerkers en studenten van de Hogeschool verantwoordelijk met elkaar en de omgeving omgaan: wat als wenselijk gedrag wordt beschouwd. De codes bieden ook ruimte om elkaar aan te spreken op eventueel voorkomend laakbaar gedrag.

Gedragscode HdK

Integriteitscode HdK

Met ingang van 2016 wordt van alle personeelsleden van de Hogeschool een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd als onderdeel van het hogeschoolbeleid ten aanzien van het bieden van een veilige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen, studenten, docenten en medewerkers.

Een VOG geeft duidelijkheid over de vraag of het gedrag in het verleden van een werknemer een bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een VOG af als de aanvrager in de afgelopen vier jaar geen strafbaar feit heeft gepleegd dat verband kan houden met zijn functie.